Privacy Verklaring

PriCall Automation (a Standard Fasel brand) respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. PriCall verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. Meer informatie over de wijze waarop wij uw privacy beschermen kunt u vinden in onze Privacy Verklaring.

PriCall verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent.

Als PriCall bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt PriCall van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

PriCall draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website.

Toestemming

Wanneer u uw persoonsgegevens op deze website registreert, stemt u in met verwerking en/of gebruik van deze gegevens, zoals vermeld onder ‘Privacy Verklaring’.